JMMK 04-16-12: Guest Michael Armbruster

Rabbi Loren interviews Michael Armbruster, Michael shares his testimony on how he came to follow Messiah Yeshua.